Algemene voorwaarden tyro

Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
Artikel 4. Aflevering
Artikel 5. Levertijd
Artikel 6. Ontbinding
Artikel 7. Overmacht
Artikel 8. Garantie
Artikel 9. Betaling
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11. Privacy
Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13. Toepasselijk recht


Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder 'TYRO' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: de webshop van TYRO Cosmetics (een handelsnaam van Special Cosmetics BV). 
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met TYRO voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door TYRO erkend. 
1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. 
1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert. 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door TYRO. 
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden TYRO eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door TYRO of een door TYRO verzonden orderbevestingsmail en/of factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. 
2.3 Indien niet binnen 14 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn TYRO en afnemer hieraan gebonden. 
2.4 Aanbiedingen van TYRO gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
2.5 TYRO kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging 

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW). Deze prijzen gelden voor verzending binnen Nederland. Bij zendingen naar het buitenland zijn eventuele invoerrechten en lokale belastingen voor rekening van de koper. 
3.2 TYRO garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de bestelling niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen. 
3.3 Bij een bestelling beneden €50,- inclusief BTW wordt een bijdrage in verzend- en administratiekosten in rekening gebracht van €2,95. 
3.4 Bij bestellingen boven de €50,- inclusief BTW zullen er geen verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. 
3.4 Voor de Pro-cardhouder gelden afwijkende verzendkosten. Hiervoor geldt dat bij een bestelling van beneden de €100,- inclusief BTW er een bijdrage in de verzend- en administratiekosten wordt gebracht van €5,95. Bij een bestelling van boven de €100,- zullen er geen verzendkosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 4. Aflevering 

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 1 werkdag na bestelling ter verzending aangeboden bij de vervoerder. vervoerder (rond feestdagen kan deze termijn langer zijn). Voor visagie schoolpakketten kan een langere termijn gelden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan TYRO verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij TYRO bekende postadres (geen postbus), niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt. 
4.2 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen maximaal 60 dagen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. 
4.3 Aan de leveringsplicht van TYRO zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TYRO geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden (ongeacht of de koper aanwezig is). Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. 
4.4 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept. 

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door TYRO opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van TYRO zijn, waarna TYRO zal trachten om binnen 1 werkdag de goederen aan te bieden aan de vervoerder.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal TYRO (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

Artikel 6. Ontbinding 

6.1 Onverminderd de rechten van TYRO op basis van de wet is TYRO gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan TYRO omstandigheden ter kennis komen die TYRO goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien TYRO bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen. 
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan TYRO zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is TYRO bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. 
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij TYRO, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer binnen 14 dagen na ontbinding de geleverde zaken niet aan TYRO heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij TYRO. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 dagen na ontbinding) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt TYRO na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. 

Artikel 7. Overmacht 

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop TYRO geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij TYRO en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie. 
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TYRO de verbintenis had moeten nakomen. 
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door TYRO niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
7.4 Indien TYRO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 8. Garantie 

8.1 TYRO biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. 
8.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan TYRO) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan TYRO. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen binnen 14 dagen na levering aan TYRO schriftelijk worden gemeld. Eventuele gebreken die tijdens het gebruik blijken kunnen tot maximaal 60 dagen schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
8.3 Indien klachten van de afnemer door TYRO gegrond worden bevonden, zal TYRO naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van TYRO en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van TYRO) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van TYRO gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van TYRO voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
8.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens TYRO in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken die onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van TYRO en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 
8.5 TYRO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 
8.6 De afnemer kan voor vragen en/of klachten schrijven naar TYRO, Samsonweg 22, 1521 RC Wormerveer of mailen naar: info@specialcosmetics.nl. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur 

Artikel 9. Betaling 

9.1 De betaling dient middels een directe internet betaling plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk. 
9.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van TYRO en de verplichtingen van de afnemer jegens TYRO onmiddellijk opeisbaar. 
9.3 Indien TYRO haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van €250,-. 
9.4 Indien TYRO kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
9.5 Betaling via Creditcard. U plaatst een bestelling. Bij het afrekenen van de bestelling heeft u de keuze tussen VISA en Mastercard. Zodra uw betaling is geverifieerd, worden wij geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Het aankoopbedrag wordt direct afgeschreven en doorbelast.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1 De eigendom van alle door TYRO aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij TYRO zolang de afnemer de vorderingen van TYRO uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van TYRO wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten. 
10.2 De door TYRO geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren 
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan TYRO of een door TYRO aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin TYRO haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht TYRO zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan TYRO. 

Artikel 11. Privacy 

11.1 TYRO respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door TYRO niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in de privacyverklaring. 
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van TYRO kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen TYRO (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van TYRO. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. TYRO is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van TYRO, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. TYRO is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist. 
11.3 TYRO verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor TYRO geen onevenredige inspanning of kosten vergt. 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten 

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door TYRO geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij TYRO en/of haar leveranciers. 
12.2 De inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van TYRO of de inhoudleveranciers en wordt beschermd door internationaal auteursrecht wetten. 

Artikel 13. Toepasselijk recht 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van TYRO is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.